Jaunieši saņems atbalstu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai

Jaunieši saņems atbalstu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai

19. Mar 2021, 00:48 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi atbalsta programmu, kuras īstenošanai valdība piešķīrusi pusmiljonu eiro. Tas ļaus līdz 2021. gada beigām īstenot daudzveidīgus pasākumus, sniedzot atbalstu gan jauniešiem, gan darba ar jaunatni veicējiem.

Finansējums projektu īstenošanai atbalsta programmas ietvaros tiks piešķirts, organizējot atklātu projektu konkursu. Kopumā plānots atbalstīt vairāk nekā 40 projektus kurus īstenos pašvaldības, pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas, nodrošinot pēc iespējas vienmērīgu reģionālo pārklājumu.

Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi visas jauniešu dzīves jomas – izglītību, nodarbinātību un  brīvā laika pavadīšanu, kā arī iespaidojusi mentālo labsajūtu. Covid-19 pandēmijas sekas var ievērojami pasliktināt jauniešu stāvokli darba tirgū un viņu finansiālo labklājību, kā arī būtiski apgrūtināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, kas nākotnē varētu sekmēt viņu sociālo atstumtību. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” izstrādāja priekšlikumus atbalsta programmai jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Lai Covid-19 pandēmijas ietekmē nepieaugtu to jauniešu skaits, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, jauniešiem ir nepieciešams sniegt daudzpusīgu  atbalstu, iesaistot jaunatnes jomas speciālistus, t.sk. pašvaldībās jaunatnes jomā strādājošos, jaunatnes organizācijas un nevalstiskās organizācijas, kas veic darbu ar jaunatni. Projektu laikā tiks veicināta jauniešu zināšanu un prasmju apguve, kā arī attieksmju veidošana, lai sagatavotu jauniešus turpmākajām mācībām un darba tirgum. Jauniešiem tiks sniegta iespēja socializēties, sekmējot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, jaunieši saņems arī individuālu atbalstu ārpusskolas laikā. Tāpat tiks veiktas aktivitātes, lai preventīvi mazinātu jauniešu psihoemocionālās veselības riskus Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās.