Interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošana ārkārtējās situācijas laikā

Interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošana ārkārtējās situācijas laikā

11. Oct 2021, 18:54 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas izglītības process turpināsies klātienē, regulāri veicot skolēnu testēšanu. Vienlaikus tiek pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības – sejas maskas skolā gan stundu laikā, gan ārpus tām jālieto visiem skolēniem un pedagogiem. To paredz 2021. gada 9.oktobrī valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Valsts izglītības satura centra eksperti sagatavojuši vadlīnijas Interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai.  

Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Pār ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  (turpmāk-Rīkojums) 1.punkts nosaka izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Līdz 2021. gada 15. novembrim izglītības iestāžu darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, savus darba pienākumus var veikt, uzrādot testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veiktu Covid-19 testa rezultātu, kas ir negatīvs. Testēšanu veic atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.

Izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas sejas maskas, izņemot MK noteikumu Nr. 662 17.1., 17.3., 17.4., 17.7. un 17.8. apakšpunktā minētos gadījumus (masku nelieto līdz 7 gadu vecumam, logopēdijas nodarbībās, bērni ar kustību traucējumiem un psihiskās veselības traucējumiem, fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā, mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā);

Ja Slimību profilakses un kontroles centrs konstatējis izglītības iestādē ļoti augstu Covid-19 infekcijas izplatības risku, triju dienu laikā tiek pārtraukta izglītības iestādes darbība klātienē.

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti vai klātienē, ja izglītojamais uzrāda apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu (izņemot pirmsskolas izglītības programmā izglītojamos):

 • individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā);
 • vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie;
 • ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem;

Izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes telpās. Amatierkolektīvi nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no citas grupas, klases, kursa vai kolektīva.

Izglītības procesa īstenošanā tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo grupas vienlaikus nepārklājas, atrodoties vienā telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī novēršot to nepārklāšanos ārtelpās, starpbrīžos.

Netiek rīkotas nometnes, izņemot valsts aizsardzības mācības nometnes, kas tiek organizētas epidemioloģiski drošā  vidē.

Sporta treniņos grupā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu norisē:

 •  iekštelpās var piedalīties: 
  • darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 
  • vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 
  • peldētapmācības programmu izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, ja vienam izglītojamam nodrošina ne mazāk kā 6 m2 no peldētapmācības peldbaseina ūdens virsmas platības; 
  •  individuāli (izņemot izglītojamos, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai ar sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nodarbības telpā neatrodas citas personas; 
 • ārtelpās var piedalīties: 
  • darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamos), ja vienā treniņgrupā pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves;
  • vienas pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros; 

Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi klātienē tiek organizēti epidemioloģiski drošā vidē (visi dalībnieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu), ja: 

 • grupā ir ne vairāk kā 20 personas; 
 • vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 m2 no amatiermākslas kolektīvu mēģinājumam paredzētās telpas platības; 
 • izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nepārsniedz 25 %; 
 • amatierkolektīva grupas plūsmas nepārklājas ar citu personu plūsmām; 
 • mēģinājuma laikā tiek nodrošināta divu metru distance, izņemot deju nodarbību laikā. 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.662 9.punktam pakalpojuma sniedzējs, darba devējs, kā arī katra persona, piedaloties sabiedrības aktivitātēs, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus vai rekomendācijas (tai skaitā informēšanas, kontaktu samazināšanas un distancēšanās, sejas masku lietošanas, telpu ventilēšanas un higiēnas pamatprincipus, kā arī izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas nosacījumus) un novērš inficēšanās riskus apkārtējiem.