Izmaiņas VSAA pakalpojumos 2017. gadā

Izmaiņas VSAA pakalpojumos 2017. gadā

09. Jan 2017, 12:09 Māmiņu klubs Māmiņu klubs
2017. gadā stājas spēkā vairākas jaunas normas valsts sociālo pabalstu un sociālās apdrošināšanas pabalstu jomā.

Valsts sociālie pabalsti

Ģimenes valsts pabalsta apmērs par ceturto un nākamajiem bērniem noteikts 50,07 eiro mēnesī (līdz šim 34,14 eiro). Ja pabalsts piešķirts līdz 2016. gada 31. decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2017. gada 1. janvāra, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pārrēķinās pabalstu un starpību, kas izveidojusies par laika periodu no 2017. gada 1. janvāra, izmaksās līdz 2017. gada 1. maijam.

Valsts sociālos pabalstus varēs pieprasīt 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Ja šis termiņš ir nokavēts, ikmēneša pabalstu izmaksās tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem, skaitot no valsts sociālā pabalsta pieprasīšanas dienas. Līdz 2016. gada 31. decembrim šos pabalstus varēja pieprasīt 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas.

Atlīdzības apmērs par adoptējamā bērna aprūpi būs 171 eiro mēnesī (līdz šim 49,80 eiro).

Ja atlīdzība piešķirta līdz 2016. gada 31. decembrim un tās izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2017. gada 1. janvāra, VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. aprīlim.

Pabalsts aizbildnim bērna uzturēšanai noteikts minimālo uzturlīdzekļu apmērā par katra aizbildnībā esošā bērna uzturēšanu:

  • no bērna dzimšanas līdz bērna 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 procentu apmērā no noteiktās minimālās mēneša darba algas  – 95 eiro, ievērojot 2017. gada minimālās darba algas apmēru – 380 eiro.
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 30 procentu apmērā no noteiktās minimālās mēneša darba algas – 114 eiro, ievērojot 2017. gada minimālās darba algas apmēru – 380 eiro.

Aizbildnim, kuram pabalsts piešķirts līdz 2016. gada 31. decembrim un tā izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2017. gada 1. janvāra, VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. jūlijam.

Ja sasniedzot likumā "Par valsts pensijām" noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, kas 2017. gadā būs 63 gadi, personai nebūs tiesību uz vecuma pensiju, jo nav nepieciešamais apdrošināšanas stāžs 15 gadi, 2017. gadā valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu varēs piešķirt jau no 63 gadu vecuma.

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti

Ja vecāku pabalstu pieprasīs bērna māte, kurai darba tiesiskās attiecības ir bijušas grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, bet pabalsta piešķiršanas dienā viņa būs atbrīvota no darba, tad viņai būs tiesības uz vecāku pabalstu.

Personai, kurai darba nespēja iestājusies mēneša laikā pēc darba attiecību pārtraukšanas, nebūs tiesību uz slimības pabalstu. Ja pirmā saslimšanas diena ir līdz 2016. gada 31. decembrim, tad slimības pabalstu piešķir un izmaksā saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim, un ir tiesības pēc 1. janvāra turpināt saņemt jau piešķirto pabalstu.

Tiesības uz paternitātes pabalstuu būs arī vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna adopciju vecumā līdz 3 gadiem. Paternitātes pabalstu piešķir par bērnu, par kura adopciju tiesas spriedums stājies spēkā pēc 2017. gada 1. janvāra. Ja tiesības uz pabalstu būs radušās no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. maijam, pabalstu VSAA izmaksās līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu būs, ja iemaksas bezdarba apdrošināšanai veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā. Šie nosacījumi attieksies uz bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu būs ieguvuši 2017. gada 1. aprīlī vai vēlāk.

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši līdz 2017. gada 31. martam, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu nosaka saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim, proti, iemaksas bezdarba apdrošināšanai veiktas vai bija jāveic ne mazāk kā 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā.

Pensijas un atlīdzības

2017. gadā pensijas vecums būs 63 gadi, pensijas vecums priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā 61 gads.

Piešķirot vecuma pensiju 2017. gadā, kapitāla indeksss, kuru izmantos pensijas sākuma kapitāla un periodā no 1996. gada līdz 2015. gadam uzkrātā pensijas kapitāla aktualizācijai, būs 1,0614.

2017. gadā tiks pārskatītas 2011. gadā piešķirtās un pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, veicot piemēroto kapitāla indeksu izlīdzināšanu. Pensiju pārskatīšana notiks automātiski, iesniegums nav nepieciešams. Ja pārskatot pensiju, pensijas apmērs palielināsies, pensijas starpību VSAA izmaksās ne vēlāk kā jūnijā.

Noteikta jauna aprēķināšanas kārtība kaitējuma atlīdzībai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem vai viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgiem ģimenes locekļiem.

No 2017. gada 1. janvāra VSAA pārskatīs vecuma un invaliditātes pensijas, kas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas invalīdiem tika noteiktas kaitējuma atlīdzības apmērā, nosakot atsevišķu pensiju un kaitējuma atlīdzību. Tiem, kuriem jau iepriekš bija piešķirta atsevišķa pensija un kaitējuma atlīdzība, pārskatīs kaitējuma atlīdzības apmēru.

Ja pārrēķina rezultātā kaitējuma atlīdzības apmērs tiks noteikts mazāks, tad tiks turpināta kaitējuma atlīdzības izmaksa iepriekšējā apmērā. Pakalpojumu summas palielinājuma gadījumā tiks izmaksāta starpība ne vēlāk kā 2017. gada septembrī.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Maksimālais iemaksu objekta apmērs 2017. gadā būs 52 400 eiro gadā. Par tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu objekta maksimālo apmēru – 52 400 eiro gadā, jāmaksā solidaritātes nodoklis.

Minimālais iemaksu objekta apmērs, kas 2017. gadā būs 4560 eiro gadā / 380 eiro mēnesī, attiecas uz pašnodarbinātajiem un brīvprātīgi apdrošinātajām personām (izņemot mikrouzņēmumu darbiniekus).

Informē: VSAA/lvportals.lv