Ģimenes valsts pabalsts

Ģimenes valsts pabalsts

18. Mar 2013, 10:40 liigad liigad

Ģimenes valsts pabalstu piešķir:

  • vienam no bērna vecākiem;
  • aizbildnim vai adoptētājam;
  • faktiskajam bērna audzinātājam (tai skaitā audžuģimenei), kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu;
  • pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms tam viņš bijis aizbildniecībā.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam. Bērnam, kas vecāks par 15 gadiem, mācās vispārējās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Pabalstu nepiešķir par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju.

Ja bērns mācās ārvalstīs, ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņu. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā legalizācija nav nepieciešama.

Par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tiek piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas. Ja invaliditāte bērnam tiek piešķirta pirmo reizi, tad jādodas uz VSAA rakstīt iesniegums. Ja invalidotātes tiek noteikta atkārtoti bez pārtraukuma uz VSAA nav jādodas, jo informācija no VDEAK tiek saņemta elektroniski.

Līdz 2014.gada 31.decembrim pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts 8 latu apmērā par katru bērnu.

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmērs ir 75 lati.

Iesniedzot iesniegumu VSAA nodaļā, nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Taču saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu VSAA, sniedzot personai informāciju, kas attiecas tieši uz konkrēto personu, ir tiesības pieprasīt un personai ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas ļauj identificēt šo personu.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona pilnvarot savu pārstāvi iestādē uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas. Tas nozīmē, ja neesat pieprasījuši ģimenes valsts pabalstu no bērna viena gada vecuma un bērnam tagad jau ir 2 gadi un 3 mēneši un datums ir 18.03.2013, jūs pabalstu varat piepresīt no 18.03.2012.

!         Jāatceras, ka jums nav tiesības saņemt pabalstu, ja dzīvojat un strādājat citā valstī. Tad jums ir tiesības pieprasīt šo pabalstu tajā valstī, kurā strādājat. Tas nozīmē, ja ir radusies šāda situācija jums jāatsakās no ģimenes valsta pabalsa Latvijā, jo tādā gadījumā izveidojas pārmaksa, kura būs jāatmaksā atpakaļ valstij.

 

Informācija no www.vsaa.lv un http://www.likumi.lv/doc.php?id=202676