Bērna kopšanas atvaļinājums

Bērna kopšanas atvaļinājums

03. Apr 2013, 10:36 liigad liigad

Kam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu, cik ilgu?

Piedzimstot bērnam vai to adoptējot, bērna mātei un tēvam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu. Tiesības ir arī audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību,  aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja minētās personas atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

Atvaļinājuma ilgums ir pusotrs gads, un to var pieprasīt jebkurā laikā, kamēr bērns sasniedz 8 gadu vecumu.

Darbiniekam ir arī tiesības izvēlēties bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, sadalot to pa daļām vai izmantojot to pilnībā. Protams, jāatcerās, ka par bērna kopšanas atvaļinājuma sadalīšanu pa daļām jāvienojas ar darba devēju.

Darbiniekam ir pienākums 1 mēnesi iepriekš rakstveidā paziņot darba devējam par bērnu kopšanas atvaļinājuma vai tā daļas sākumu un ilgumu. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad darbinieks izdomā izmantot daļu no bērna kopšanas atvaļinājuma, vienalga, vai tā ir viena diena vai gads, viņam mēnesi iepriekš tas jāpasaka darba devējam, lai viņš varētu laikus atrast aizstājēju prombūtnē esošajam darbiniekam vai arī pārdalītu darbus starp citiem darbiniekiem.

Darba devējam ir pienākums darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, saglabāt iepriekšējo darbu. Ja tas nav iespējams, darba devējam jānodrošina līdzvērtīgu vai līdzīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem. Darba devējam nav tiesību uzteikt darba līgumu bērna kopšanas atvaļinājuma laikā.

Tad, kad atvaļinājums ir piešķirts uz noteiktu laiku (ir izdots attiecīgs darba devēja rīkojums), darbinieks nevar vienpersoniski pārdomāt un to pārtraukt jebkurā brīdī, jo darba devējam ir jārēķinās ar tā darbinieka tiesībām un interesēm, kurš ir pieņemts uz promesošā darbinieka vietu. Šādā situācijā darbiniekam ir jārespektē un jāņem vērā darba devēja izdotais rīkojums. Protams, ja darba devējs un darbinieks vienojas par atvaļinājuma pārtraukšanu, to var darīt jebkurā laikā.  

Kā rīkoties situācijā, ja bērni dzimst viens pēc otra?

Bieži ir sitācijas, ka jaunās māmiņas nolemj par labu vēl vienam bērniņam, bet viens bērna kopšanas atvaļinājums vēl nav beidzies, bet viņai tiesības uz maternitātes atvaļinājumu. Šādā gadījumā darba devējam savam darbiniekam ir jāpiešķir jauns maternitātes atvaļinājums, pārtraucot iepriekšējo bērna kopšanas atvaļinājumu. Neizmantoto bērna kopšanas atvaļinājuma daļu darbiniece var izmantot vēlāk. Rezultātā bērna kopšanas atvaļinājumi var būt garāki par pusotru gadu, jo to neizmantotie periodi summējas.

! Vajag atcerēties, ka šājā gadījumā svarīgi pareizi nokārtot visu darba devējam, jo bērna kopšanas atvaļinājuma beigas un maternitātes atvaļinājuma sākums nedrīkst būt viena un tā pati diena. Tas nozīmē, ja darbanespējas lapa sākas 10 aprīlī, tad bērna kopšanas atvaļinājuma pēdējai dienai jābūt 9.aprīlim. Tas ir nepieceišams, lai tiktu pareizi aprēķināti pabalsti.

Vecāku pabalsta apmērs un izmaksas ilgums

Ja bērna kopšanas atvaļinājums piešķirts par bērna kopšanu vecumā līdz 1 gadam, tad šā atvaļinājuma laikā sociāli apdrošināts cilvēks ir tiesīgs saņemt vecāku pabalstu. Savukārt, ja vecāks bērna kopšanas atvaļinājumu izvēlas izmantot tad, kad bērns jau ir paaudzies, piemēram, kad viņam ir pieci gadi, valsts nekādu atbalstu nenodrošina. Arī darba devējam šis atvaļinājums nav jāapmaksā.

Vecāku pabalstu piešķir 70% apmērā no mātes vai tēva sociālās apdrošināšanas iemaksu algas. Šim pabalstam nav noteikta maksimālā robeža, un tas līdzinās algai, ko cilvēks saņem pēc nodokļu nomaksas. Savukārt minimālais vecāku pabalsta apmērs sociāli apdrošinātiem vecākiem ir 100 lati. No gada līdz pusotram bērna kopšanas pabalstu izmaksā 100 Ls apmērām, no puotra gada lāidz 2 gadiem 30Ls apmērā.

Līdz 2014.gada 31.decembrim sociāli apdrošinātajai personai, kura atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus kā pašnodarbinātais piešķirto vecāku pabalstu izmaksā šādā apmērā:

1.ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 23,02 latiem (ieskaitot), — piešķirtajā apmērā;

2. ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus, — par vienu kalendāra dienu izmaksā 23,02 latus un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus.

Ja vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, tad par katru nākamo bērnu papildu pabalstam valsts piešķir arī piemaksu. Vienam no bērna vecākiem, kurš kopj bērnus vecumā līdz 1 gadam, piemaksa pie vecāku pabalsta ir 100 lati mēnesī par katru nākamo bērnu. Savukārt vienam no bērna vecākiem, kurš kopj bērnus vecumā no viena līdz pusotram gadam 100Ls, no pusotra gada līadz diviem gadiem  piemaksas apmērs ir 30 lati mēnesī par katru nākamo bērnu.

Kas nepieceišams lai saņemtu pabalstu?

  1. iesniegums pabalsta piešķiršanai

!          Ja kādam no bērna vecākiem vai citai personai, kas pieprasa pabalstu, dzīvesvieta ir bijusi vai ir citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai attiecīgā persona ir bijusi vai ir nodarbināta citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, papildus par šo personu iesniegumā jānorāda šādas ziņas: vārds, uzvārds; personas kods; deklarētās dzīvesvietas adrese; faktiskās dzīvesvietas adrese citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī; nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese; nodarbinātības sākuma un beigu datums; Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie slimības, maternitātes un bezdarbnieka pabalsti un pensija, norādot saņemšanas laikposmu; Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie pabalsti par bērnu, norādot saņemšanas laikposmu; Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī piešķirtais identifikācijas vai sociālās apdrošināšanas numurs.

2. Ja pabalsta pieprasītājs ir adoptētājs, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ir nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnis vai cita persona, kura faktiski kopj un audzina bērnu, tad informāciju par bērna nodošanu pirms adopcijas aprūpē un audzināšanā, bērna ievietošanu audžuģimenē, aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski kopj un audzina bērnu, VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu.

3. Ja pabalsta pieprasītājs ir adoptētājs, tad informāciju par adopciju trīs darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā VSAA paziņo tiesa, kura apstiprinājusi adopciju.

Protams, kā vienmēr uz visiem jautājumiem centīšos rasta atbildes gan šeit, gan forumā http://www.maminuklubs.lv/forum/juridisko-lietu-klubins-133211/

Informācija no www.vsaa.lv, http://www.likumi.lv/doc.php?id=194076, http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019.