Rīgas bērnudārzos bez maksas ēdinās trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnus

Rīgas bērnudārzos bez maksas ēdinās trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnus

29. Dec 2016, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

No 2017. gada janvāra Rīgas pašvaldības budžetā atvēlēti finanšu līdzekļi, lai segtu izmaksas par ēdināšanu trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē galvaspilsētas bērnudārzus.

No nākamā gada papildus no pilsētas budžeta tiks segtas ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu, ja ģimene saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, vai ir daudzbērnu ģimene. Daudzbērnu ģimenes tiks noteiktas pēc Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem. Par daudzbērnu ģimenēm tiek atzītas tādas vienā adresē Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētas ģimenes, kuras aprūpē vismaz trīs bērnus, to skaitā: izglītojamo un izglītojamā brāļus, māsas, pusmāsas, pusbrāļus vai audžuģimenē ievietotos un aizbildnībā esošos bērnus (arī pilngadību sasniegušos, ja tie apgūst vidējo izglītību).

Informāciju par to, vai bērnam tiks apmaksāta ēdināšana no pašvaldības budžeta, vecāki saņems līdz ar kvīti par ēdināšanas pakalpojumu, kurā būs norādīta atzīme – 100% atlaide ēdināšanas pakalpojumam. Šādas kvītis saņems vecāki, kuru bērni apmeklē Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupas. Savukārt bērni, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, informāciju par pašvaldības finansētu ēdināšanas pakalpojumu saņems pie iestādes vadītāja.

Ēdināšanas izmaksas nepārsniegs ar Rīgas domes lēmumu noteikto maksimālo maksu: pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras nodrošina ēdināšanas pakalpojumus – 1,99 euro dienā, savukārt pašvaldības skolās, kurās ēdināšanas pakalpojumus nodrošina komersanti, un privātajās izglītības iestādēs – 2,77 euro dienā.

Saskaņā ar Rīgas domes Labklājības departamenta 02.11.2016. sniegtajiem datiem trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam atbilst 687 bērni, no tiem, 651 bērni apmeklē pašvaldības bērnudārzus, 24 bērni pirmsskolu grupas skolās un 12 bērni iet privātajos bērnudārzos.

Saskaņā ar Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas provizoriskajiem datiem 2408 bērnu ir no daudzbērnu ģimenēm, no tiem, 2003 bērni ir pašvaldības bērnudārzos, 143 bērni pašvaldības skolu pirmsskolu grupās, 262 bērni privātajos bērnudārzos.

 Detalizētāka informācija par Rīgas pašvaldības apmaksāto ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolu audzēkņiem no trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm. (76.00 KB)

AVOTS: E-skola.lv