Uzlabos sociālās palīdzības pieejamību no vardarbības cietušajiem cilvēkiem

Uzlabos sociālās palīdzības pieejamību no vardarbības cietušajiem cilvēkiem

23. Dec 2014, 15:04 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Labklājības ministrija (LM) nodrošinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgiem vardarbības veicējiem un upuriem, lai cietušie sekmīgi spētu atgūt sociālās funkcionēšanas spējas (strādāt, iekļauties sabiedrībā, aprūpēt sevi).

Cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu varēs saņemt cilvēki, kuri pārcietuši pret sevi vai tuvinieku vērstu fizisku, seksuālu, ekonomisku vai emocionālu vardarbību, fiziskas vai seksuālas vardarbības draudus vai vardarbīgu kontroli, kuriem ir psiholoģiskas traumas pazīmes, vai kurus par cietušiem atzinušas tiesībaizsardzības iestādes vai tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību vai policijas lēmums par nošķiršanu. Cilvēki var vērsties pēc palīdzības krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā vai citā sociālās rehabilitācijas institūcijā, kur sniedz atbalstu cietušajiem, kā arī dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā.

Cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

- sociālās rehabilitācijas kursa veidā līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā (ar izmitināšanu);

- līdz desmit 45 minūšu psihologa un jurista konsultācijām dzīvesvietā (bez izmitināšanas).

Pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var pagarināt līdz 60 dienām, bet cietušo rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā apjomu var palielināt ar līdz 20 psihologa un jurista konsultācijām.

Vardarbību veikušas personas pakalpojumu vardarbīgas uzvedības mazināšanai varēs saņemt, ja atbildīgo institūciju rīcībā būs informācija, ka persona izturējusies vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību vai ja pret to uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu.

Pakalpojumu vardarbības veicējam sniedz vienā no šādiem veidiem:

- individuāli līdz desmit 45 minūšu konsultācijām);

- grupā 16 divu stundu garas nodarbības (no astoņām līdz 12 personām grupā).

Vardarbības veicēju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu varēs saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā.

Papildus pēc abu pakalpojumu saņemšanas gadā laikā cilvēki var saņemt trīs psihologa (cietušie arī jurista) konsultācijas savu problēmu risināšanai.

Tāpat apmācīs tos speciālistu pārus (parasti tas ir psihologs un sociālais darbinieks), kas sniedz pakalpojumu vardarbības veicējiem, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību valstī.

Paredzēts, ka pakalpojumu vardarbīgas uzvedības mazināšanai izvēlēsies LM publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, savukārt pakalpojumu cietušajiem administrēs pašvaldību sociālie dienesti. 

Pakalpojuma ieviešanai paredzēts izlietot 554 541 eiro gadā. Saskaņā ar aprēķiniem cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu paredzēts sniegt aptuveni 600 cilvēkiem gadā, bet sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbības veicējiem paredzēts sniegt aptuveni 300 cilvēkiem gadā.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 23.decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Kārtība, kādā sniedz sociālas rehabilitācijas pakalpojumus no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un sociālas rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību veikušām personām.

Līdz šim situācija Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, bija ļoti nelabvēlīga pilngadīgiem vardarbības upuriem, tai skaitā, cilvēkiem, kuri cieš no vardarbības ģimenē.  

LM atgādina, fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā vidēji Eiropas Savienības dalībvalstīs piedzīvoja 22% sieviešu, turpretī Latvijā 32% sieviešu, kas atbilst 270 tūkstošiem sieviešu vecumā no 15 līdz 75 gadiem. Tātad katru dienu Latvijā no partnera vardarbības cieš vidēji 115 sievietes.

Avots: Labklājības Ministrija