Mācību saturs, kas pielāgots bērnam nevis otrādāk

Mācību saturs, kas pielāgots bērnam nevis otrādāk

24. Jan 2020, 15:34 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

The International School of Riga (Rīgas Starptautiskajā skolā) jau kopš pašiem skolas pirmsākumiem skolēna personības veidošana bijusi tikpat svarīga kā zināšanu apguve. Šī iemsela dēļ skolas dibinātāji izvēlējās īstenot Starptautiskā Bakalaurāta (International Baccalaureatte) Sākumskolas programmu (Primary Years Programme), kas centrā izvirza skolēnu kā personību.

Visu Starptautiskā Bakalaurāta programmu centrā ir izglītojamā īpašību kopums, ko attīstot skolēni tiek mudināti domāt globāli, kļūt par aktīviem, līdzcietīgiem cilvēkiem, kuri mācās visa mūža garumā:

●      Skolēni – pētnieki, kuri attīsta savu dabisko zinātkāri, apgūst prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu pētījumus, ir patstāvīgi mācību procesā; viņi ar labpatiku iesaistās un ir ieinteresēti mācīšanās procesā, lai viņiem būtu vēlme turpināt mācīties visas dzīves garumā;

●      Zinoši skolēni, kuri pēta jēdzienus, idejas un problēmas, kam piemīt gan vietēja, gan globāla nozīme, tādējādi iegūstot padziļinātas zināšanas un veidojot izpratni par dažādām mācību jomām;

●      Domājoši skolēni, kuri izrāda iniciatīvu savas domāšanas spējas izmantot kritiski un radoši, lai identificētu un atrastu pieeju sarežģītām problēmām, un pieņemtu pamatotus, ētiskus lēmumus;

●      Komunikabli skolēni, kuri saprot un izsaka idejas un informāciju pārliecinoši un radoši vairāk nekā vienā valodā ar dažādiem komunikācijas paņēmieniem, kuri efektīvi un labprāt strādā, sadarbojoties ar citiem;

●      Principiāli skolēni, kuri rīkojas godprātīgi un godīgi, ar spēcīgu objektivitātes, taisnīguma izjūtu, ievērojot indivīda, grupu un sabiedrības godu un cieņu; kuri uzņemas atbildību par savu rīcību un tās sekām;

●      Atvērti skolēni, kuri izprot un novērtē savu kultūru, savu personīgo vēsturi, un ir atvērti citu līdzcilvēku un sabiedrības perspektīvām un tradīcijām; kuri ir pieraduši meklēt un izvērtēt dažādus viedokļus un ir gatavi šo pieredzi izmantot personīgai izaugsmei;

●      Iejūtīgi skolēni, kuri izrāda līdzjūtību un cieņu un uzvedas empātiski, pret citu vajadzībām un jūtām; kuri ir apņēmības pilni palīdzēt un rīkoties, lai pozitīvi ietekmētu citu cilvēku dzīvi un apkārtējo vidi;

●      Drosmīgi skolēni, kuri ir drosmīgi un apdomīgi, sastopoties ar nepazīstamām situācijām un neziņu; kuri vēlas izpētīt dažādas idejas un stratēģijas; kuri skaidri aizstāv savu pārliecību;

●      Līdzsvaroti skolēni, kuri izprot, cik nozīmīgs ir intelektuāls, fizisks un emocionāls līdzsvars ikdienā, lai sasniegtu personisko labsajūtu un sniegtu to arī citiem;

●      Izvērtējoši skolēni, kuri rūpīgi pārdomā mācību procesu un savu pieredzi; kuri spēj izvērtēt un izprast savas stiprās un vājās puses, lai turpmāk uzlabotu mācību procesu un veicinātu personīgo attīstību.

Programma kā galveno pieeju mācībām izvirza pētniecību, liekot uzsvaru uz skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanu. Tas nozīmē, ka jau pirmsskolā bērni mācās paši konstruēt zināšanas, meklēt atbildes uz saviem jautājumiem, gūt jaunu pieredzi, priecāties par atklājumiem un izbaudīt mācību procesu.

Skolas mācību programma veidota saistībā ar globālu pasaules skatījumu, tādējādi parādot skolēniem, ka tas, ko viņi iemācās skolā, būs nozīmīgs arī turpmākajā dzīvē. To panāk, kur vien iespējams sasaistot konceptuālo izpratni ar pašu skolēnu pasauli, regulāri organizējot ekskursijas un mācīšanās procesu īstenojot ārpus skolas telpām. Lielu uzsvaru liek uz izpratnes veidošanu, spēju saredzēt kopsakarības un pielietot zināšanas un iemaņas darbībā, ne tikai faktu apguvē. Mācību gada plānu veido 6 izpētes tēmas, kas ir veidotas tā, lai skolēni zināšanas apgūtu un pielietotu autentiskās, reālai dzīvei pietuvinātās mācību situācijās. Mācību mērķis ir sasniegts, ja bērni patstāvīgi izmanto iegūtās zināšanas dzīvē. Paši jaunākie bērni pirmsskolā izmanto jaunās prasmes un zināšanas rotaļājoties. No sākumskolas bērnu vecākiem dzirdam, kā bērni mājās atgādina viņiem izslēgt elektrību izejot no istabas, aizgriezt ūdens krānu, tīrot zobus, kā arī stāsta, kā pielietot matemātiku, gatavojot vakariņas. 

Lai bērni iemācītos paši mācīties, jāmainās skolotāja lomai klasē. Pirms padsmit, divdesmit  un vairāk gadiem viens no galvenajiem zināšanu ieguves veidiem bija klausīšanās skolotājā un skolotāja teiktā iegaumēšana. Bērniem jāmācās salīdzināt, kritiski izvērtēt infromāciju un pašiem pieņemt lēmumus par to, kam ticēt un kam ne. Pielietojot pētniecībā balstītu mācību metodi, skolotāji aktīvi sadarbojas ar skolēniem. Skolotāji vada audzēkņus tā, lai viņi mācītos patstāvīgi apgūt zināšanas, izvēlētos efektīvākās metodes jautājumu un problēmu risināšanai. 

The International School of Riga (Rīgas Starptautiskajā skolā) apzināmies, ka visi pieaugušie, ne tikai skolotāji, palīdzam bērniem mācīties, tādēļ visi kopā sadarbojamies, lai īstenotu skolas misiju: Mācīšanās prasmju attīstīšana savstarpējas cieņas pilnā vidē, kur ikviens audzēknis rod iedvesmu pilnveidot savas spējas un kļūst par pārliecinātu personību ar plašu pasaules skatījumu, kuram ir svarīgas arī ētiskās vērtībās.