Nepieciešami risinājumi bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā

Nepieciešami risinājumi bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā

03. Jul 2013, 06:15 Sandija Māmiņu Klubs Sandija Māmiņu Klubs

LM: Nepieciešami risinājumi bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā 

 Bērni Latvijā joprojām nav pilnībā pasargāti no traumām, vardarbības un citiem likumpārkāpumiem, atkarību raisošajām vielām, nabadzības un sociālās atstumtības. Tāpat ir nepieciešami risinājumi, lai uzlabotu bērnu veselības stāvokli, novērstu nepilngadīgo izdarītos likumpārkāpumus, veicinātu ģimeniskas aprūpes attīstību un izglītības pieejamību.

Tas secināts Labklājības ministrijas (LM) izstrādātajā Pārskatā par bērnu stāvokli Latvijā 2011.gadā, ko otrdien, 2.jūlijā, apstiprināja valdība. Pārskata sagatavošanā iesaistījās arī citas nozaru ministrijas, dokumentā ņemta vērā to sniegtā informācija.

Pārskata sagatavošanā iesaistītajām ministrijām līdz 2013.gada 9.augustam ir jāiesniedz LM priekšlikumi par pārskatā minēto problēmu iespējamiem risinājumiem, norādot informāciju par plānotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2014.un 2015.gadam. LM līdz 2013.gada 30.augustam apkopos priekšlikumus un iesniegs tos izskatīšanai labklājības ministra izveidotajā Bērna tiesību aizsardzības komisijā lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību.

Pārskatā ir identificētas problēmas vairākās jomās, piemēram, samazinās veselo bērnu īpatsvars, saglabājas nepietiekams ar krūti baroto bērnu īpatsvars, pieaug bērnu īpatsvars ar aptaukošanos un lieko ķermeņa masu, bet vienlaikus gandrīz katrs desmitais bērns ir ar nepietiekamu ķermeņa masu.

Tāpat pārskatā secināts, ka bērnu traumatisma līmenis saglabājas augsts un katru gadu ievērojamam skaitam bērnu nosaka invaliditāti. LM arī secinājusi, ka ģimenei, kurā ir bērns ar garīgās attīstības traucējumiem, netiek sniegts pietiekams atbalsts.

LM arī norāda, ka joprojām pieaug zīdaiņu mirstība un saglabājas augsta bērnu mirstība. Secināts, ka bērniem, kas ir vecāki par vienu gadu, galvenais nāves cēlonis ir ārējās iedarbes sekas. Tāpat pārskata periodā ir palielinājies ievainoto bērnu skaits, kuri cietuši ceļu satiksmes negadījumos.

2011.gadā arī pieaudzis pie administratīvās atbildības saukto cilvēku skaits, kuri ar savām darbībām padarījuši alkoholiskos dzērienus pieejamus nepilngadīgajiem. Tāpat ir palielinājies pie administratīvās atbildības par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu saukto nepilngadīgo jauniešu skaits. Pārskatā secināts, ka alkoholisko dzērienu patēriņš nepilngadīgo vidū Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ne mazāk satraucoši ir dati, kas liecina, ka palielinās seksuālo noziedzīgo nodarījumu skaits, kuros cietuši nepilngadīgie, tāpat pieaug fiziskas un emocionālas vardarbības pret bērnu gadījumu skaits.

Joprojām pārāk liels ir to bērnu skaits, kas atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs.  LM pašlaik izstrādā pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2013.-2019.gadam, kā arī pamatnostādnes profesionālā sociālā darba attīstībai 2012. - 2017.gadam.

LM atgādina, ka pārskata mērķis ir vērst valdības un likumdevēja, kā arī sabiedrības uzmanību uz aktuālajām problēmām, kas ietekmē bērnu stāvokli valstī. Ziņojumu par bērnu stāvokli Latvijā iesniegs Saeimā.

Avots: Labklājības ministrija