Eksperta viedoklis: Grūtnieces atlaišana no darba pārbaudes laikā

Eksperta viedoklis: Grūtnieces atlaišana no darba pārbaudes laikā

31. Mar 2015, 00:10 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Atbildam uz Maminuklubs.lv lasītājas iesūtīto jautājumu par grūtnieces atlaišanu pārbaudes laikā un darba laiku (lasītāja vaicā, vai grūtniecei būtu labi strādāt 13 stundas dienā).

Konsultē Apvienotās Latvijas iedzīvotāju arodbiedrības un interneta vietnes Darbajurists.lv darba tiesību speciālists – jurists Edgars Timpa.

Par grūtniecību jāinformē darba devējs

Uzdotais jautājums vispirms liek pievērsties tādam aspektam, ka darba devējam jābūt informētam par darbinieces grūtniecību, jo kā gan citādi viņš varēs ievērot likumdošanā paredzētos atvieglojumus un ierobežojumus.

Darba likumā nav ietverta kāda īpaša grūtniecības fakta paziņošanas kārtība. Turpretī 2001.gada 3.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība” 18.punkta nosacījumi paredz, ka darbnespējas lapu grūtniecības atvaļinājumam izsniedz no grūtniecības 32.nedēļas. Savukārt, ja medicīniskā aprūpe sakarā ar grūtniecību uzsākta līdz grūtniecības 12.nedēļai un izpildīti visi ārsta norādījumi, darbnespējas lapu grūtniecības atvaļinājumam izsniedz no grūtniecības 30.nedēļas. Tas nozīmē, ka ārstam darbnespējas lapa sievietei jāizraksta tad, kad attiecīgā grūtniecības nedēļa pienākusi, neatkarīgi no tā, vai grūtniece to ārstam prasa vai ne; arī tad, ja viņa vēlas turpināt strādāt.

Grūtniece pati var izvēlēties, vai iesniegt darbnespējas lapu darba devējam apstiprināšanai, vai arī turpināt strādāt. Proti, ja sieviete vēlas, viņa var neteikt darba devējam par grūtniecību līdz pat brīdim, kad jādodas pirmsdzemdību atvaļinājumā, tomēr tāda rīcība nav viņas interesēs, jo grūtniecei izdevīgāk, ja darba devējs par viņas stāvokli zina. Paziņot par grūtniecību var gan mutiski, gan rakstiski, taču labāk to darīt rakstiski, lūdzot uz attiecīgā paziņojuma kopijas darba devēja parakstu. Jānorāda, ka darba devējs darbnespējas lapu apstiprina tikai tad, kad topošā māmiņa dodas pirmsdzemdību atvaļinājumā.

Situācijā, kad grūtniece apzināti slēpj savu grūtniecību, neinformējot par to darba devēju, viņa iespējams, apdraud savu veselību. Tāda situācija nav pieļaujama, jo jāvērtē kopsakarā ar citiem likumiem, kas vērsti uz nedzimuša bērna tiesību aizsardzību. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 22.panta nosacījumiem grūtniecēm, ievērojot darba vides riska novērtējumu, kā arī ārsta atzinumu, ir tiesības uz darba devēja noteiktiem papildu atvieglojumiem, kopsakarā ar apstākli, ka darba devējam ir pienākums novērst jebkādu risku, kas var negatīvi ietekmēt grūtnieces drošību vai veselību, secināms, ka sievietei par grūtniecības faktu darba devējam ir jāpaziņo nekavējoties, piemēram, iesniedzot ārsta izsniegto atzinumu.

Atlaišana pārbaudes termiņa laikā

Darba likuma 109.pantā ir noteikts vispārējs un vispārsaistošs aizliegums uzteikt darba līgumu ar grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, un ar sievieti, kas baro bērnu ar krūti, visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam. Savukārt Direktīva 92/85/EEK paredz: "Tā kā strādājošu grūtnieču, sieviešu, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošu sieviešu, kas baro bērnu ar krūti, fiziskās un garīgās veselības stāvoklim var kaitēt atlaišanas draudi tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar viņu stāvokli, šāda atlaišana būtu jāaizliedz." 

Darba līguma uzteikuma aizliegums attiecas arī uz uzteikumu noteiktajā pārbaudes laikā. Grūtnieci drīkst atlaist vienīgi, ja pastāv kāds no likumā uzskaitītajiem īpašajiem atlaišanas iemesliem. Tie ir:

1) darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību;

2) darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;

3) darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;

4) darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;

5) darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;

6) tiek likvidēts darba devējs — juridiskā persona vai personālsabiedrība.

Grūtnieces darba laiks

Atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām darbiniece (grūtniece) visā grūtniecības periodā savā darbavietā bauda lielākas sociālās garantijas nekā pārējie darbinieki. Līdz ar to darba devējam ne tikai ir pienākums atbilstoši darba aizsardzības prasībām pielāgot šādai darbiniecei darbavietu, bet arīdzan izvairīties no pasākumiem un darbībām, kas varētu kaitēt darbinieces (grūtnieces) veselības stāvoklim, piemēram, mazināt stresa iegūšanas risku darbā, nodarbināt virs normālā darba laika, utt. Darba devējam jānodrošina iespēja atgulties un atpūsties piemērotos apstākļos atbilstoši higiēnas prasībām. 

Saskaņā ar Darba likuma 99.panta pirmās daļas nosacījumiem, lai novērstu jebkādu risku, kas var negatīvi ietekmēt grūtnieces drošību vai veselību, darba devējam pēc ārsta atzinuma saņemšanas ir pienākums nodrošināt grūtniecei tādus darba apstākļus un darba laiku, lai viņas pakļaušana minētajam riskam tiktu novērsta. Ja šādus darba apstākļus vai darba laiku nav iespējams nodrošināt, darba devējam ir pienākums uz laiku pārcelt grūtnieci citā, piemērotā darbā. Darba samaksas apmērs pēc darba līguma noteikumu grozīšanas nedrīkst būt mazāks par sievietes iepriekšējo vidējo izpeļņu. Ja pārcelšanu citā darbā nav iespējams nodrošināt, darba devējam ir pienākums uz laiku piešķirt grūtniecei atvaļinājumu, kura laikā grūtniecei tiek saglabāta iepriekšējā vidējā izpeļņa.

Ņemot vērā iepriekšminēto jānorāda, ka darba devējam ir jāizvērtē darba vides riska faktori attiecībā par darbinieces – grūtnieces nodarbināšanas īpatnībām, kā arī jāizvērtē, vai grūtnieces darba laiks 13 stundu apmērā nerada risku viņas veselībai un drošībai. Ja darba devējs ir saņēmis no ārsta atzinumu par darbinieces – grūtnieces nodarbinātības nosacījumiem – darba devējam ir pienākums tos ievērot. Grūtniecei ir tiesības piedalīties darba vides riska novērtēšanas procesā, sniedzot savus komentārus. Ja darba devējs pēc saņemtās informācijas par darbinieces grūtniecības stāvokli atsakās izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, grūtniecei ir tiesības par šo faktu ziņot kompetentai iestādei – Valsts darba inspekcijā, kas arīdzan izvērtēs darba devēja rīcības tiesiskumu.

Māmiņu Klubs

20150327132324-28032.jpg

inese33 inese33 31. Mar 2015, 13:55 lauvinja

Pilnībā piekrītu Tavam viedoklim. Citādi sanāk kā manā darba vietā. Meitene stājoties darbā, protams nepateica, ka gaida bērniņu, bet mums darbs kaitīgs-ķīmija ,putekļi, un garas stundas uz kājām. Tad nu madāma mums paziņoja, ka tādos apstākļos viņa strādāt nevar un pārsvarā sēdēja atpūtas telpā. pārējās "muļķītes" lai strādā. Mēnesi tā nomocījāmies, līdz viņa paņēma zilo lapu.

lauvinja lauvinja 31. Mar 2015, 13:12 kaķīte26

Ceru, ka piekrīti arī tai daļai eksperta viedoklī, ka grūtniecei ir laicīgi jāinformē darba devējs par grūtniecību 😉

lauvinja lauvinja 31. Mar 2015, 13:11 Ms.Tictac

Tieši otrādi, ir beidzot jāsaprot. ka grūniecība nav iemesls, lai nepildītu labi un kvalitatīvi savus darba pienākumus!

lauvinja lauvinja 31. Mar 2015, 08:29

Šāda darba likumdošanas interpretācija, par to, ka grūtnieci pārbaudes laikā nevar normāli atlaist, ja viņas kvalifikācija tomēr neatbilst, man šķiet absurda.

Ja es būtu darba devējs, es ginekologa apmeklējumu iekļautu obligātajā apskatē un izziņu grūtniecību arī, apelējot pie tā, ka darbs mēdz būt stresains un tas var rdaīt kaitējumu grūtniecei un gaidāmajam mazulim.

Padarot iespējamu darba devēju neinformēt par grūtniecību un vienlaikus sasienot rokas, uz katru sievieti potenciālais darba devējs skatīsies ar aizdomām un pareizi darīs!

Bez tam darba devējs no laba darbinieka nemaz negribēs atbrīvoties, pat ja viņš darba gaitas ir uzsācis nesen, savukārt no tāda kam savas tiesības ir pāri darba pienākumiem gan.