Veselības ministrija piedāvā mācību filmu pusaudžiem par narkotiskajām vielām un to radītajām sekām

Veselības ministrija piedāvā mācību filmu pusaudžiem par narkotiskajām vielām un to radītajām sekām

25. Jan 2023, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Veselības ministrija kopā ar ekspertiem ir izstrādājusi mācību filmu pusaudžiem par narkotiskajām vielām un to radītajām sekām. Filma skaidro atkarību raisošo vielu būtību un to, kā palīdzēt pateikt “nē” narkotikām.

Vēlme līdzināties saviem vienaudžiem, neatpalikt, būt pieņemtam, aizbēgt no realitātes vai eksperimentēt ar sajūtām ir iemesli, kuri pusaudžiem identitātes veidošanās laikā nereti rada vēlmi pamēģināt atkarību raisošās vielas, tajā skaitā, narkotikas. 2019. gadā veiktais pētījums Eiropas skolu aptaujas projektā par alkoholu un citām narkotiskajām vielām vēsta, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu ir paaugstinājies to 15–16 gadus veco skolēnu īpatsvars, kuri kaut reizi ir pamēģinājuši kādu no narkotikām. Šāda pieredze ir 27% minētās vecumgrupas Latvijas skolēnu. 

Mācību filma radīta, lai sekmētu pusaudža kritisko domāšanu un problēmsituāciju risināšanu dažādās pusaudzim atpazīstamās dzīves situācijās un rosinātu pieņemt savai veselībai un drošībai labvēlīgus lēmumus. Mācību filmu veido divas epizodes. Pirmajā epizodē “Vielas un atkarības” narkoloģe Inga Landsmane sniedz skaidrojumus par populārāko narkotisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz veselību, psihisko stāvokli, uzvedību, atkarību veidošanās mehānismiem un lietošanas sekām. 

Otrajā epizodē “Kā palīdzēt pateikt “nē” narkotikām” psihoterapeits Artūrs Miksons analizē atkarību mehānismu, to, ko cilvēki meklē narkotikās un sniedz padomus, kā jaunietim pateikt “nē” narkotisko vielu lietošanai, nekļūstot apsmietam un atraidītam. Filma sniedz informāciju arī par to, kur meklēt palīdzību un atbalstu atkarību jautājumos.

Lai arī mācību filmas primārā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13-18 gadiem, tomēr tā ir arī kā atbalsta materiāls vecākiem un pedagogiem darbā ar pusaudžiem. Katras epizodes beigās iekļauti diskusiju veicinoši jautājumi. Pārrunājot tos, pusaudži var modelēt situācijas, kurās, pamatojoties uz filmas saturu, tiek piedāvāts iedomāties sevi kādā filmas epizodē, iejusties dažādās situācijās, tādējādi veicinot empātiju un ļaujot detalizētāk veidot izpratni par filmā iesaistīto varoņu rīcības motīviem, prognozēt rīcības sekas. Tas palīdz pārdomāt savu uzvedību un attieksmi un, padziļinoties izpratnei, sekmē attieksmes un uzvedības maiņu. Savukārt, pedagogiem pieejams metodiskais materiāls, kas ietver situācijas aprakstu, filmas satura izklāstu un ieteikumus, kā strādāt ar filmu.

Filmai ir pievienoti subtitri un izstrādāta arī filmas versija ar surdotulkojumu.