Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Rīgas pilsētā?

Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Rīgas pilsētā?

24. Oct 2017, 11:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde informē, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Rīgas pilsētā var saņemt:

 •   trūcīgas vai maznodrošinātas personas –  70-90%;
 •   pensionāri –  50-90%;
 •   politiski represētās personas –  50%;
 •   bērni invalīdi, 1. vai 2. grupas invalīdi, personas, kas dzīvo kopā ar 1.vai 2.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu –  50-90%;
 •   ģimenes ar bērniem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) –  50-90%;
 •   personas, kuru aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju un personas, kuras pašas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju – 90%.

Atvieglojumus var saņemt arī nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji par:

 •   zemi, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā – 90%;
 •   zemi, kas tiek izmantota pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības  nodrošināšanai – 90%;
 •   zemi, ko pašvaldība iznomājusi mazdārziņa vajadzībām – 90%;
 •   zemi, kas ir nodota bezatlīdzības lietošanā pašvaldības budžeta iestādei ar mērķi izmantot to teritorijas labiekārtošanai sabiedriskām vajadzībām – 90%;
 •   ēku, kas atzīta par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli – 50%; 
 •   ēku, kas atzīta par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte – 25%;
 •   zemi un ēku, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācijas – 90%;
 •   ēku, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā un tā ir restaurēta, atjaunota vai pārbūvēta, kā arī ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums –  25-90%;
 •   daudzdzīvokļu māju, kurai veikta visu fasāžu siltināšana pēc tās nodošanas ekspluatācijā – 90%;
 •   zemi un ēku, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā – 90%;
 •   dzīvojamo māju, kuras pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārņemtas no pašvaldības vai dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” – 90%. 

!Vēršam Jūsu uzmanību, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var saņemt nodokļu maksātāji, kas atbilst nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, kas noteikti Rīgas domes 18.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” skat. https://likumi.lv/doc.php?id=254268

Papildus informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jūs varat iegūt:

 •   Apskatot mājas lapā www.pip.riga.lv  pieejamo informāciju;
 •   Zvanot uz informatīvo tālruni: 80000850 (bezmaksas), +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm);
 •   Apmeklējot RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Klientu apkalpošanas centru, Terēzes ielā 5, Rīgā;
 •   Rakstot uz e-pastu: pip@riga.lv