Izmaiņas Bērna piedzimšanas un Ģimenes valsts pabalsta piešķiršanā no 2021.gada

Izmaiņas Bērna piedzimšanas un Ģimenes valsts pabalsta piešķiršanā no 2021.gada

02. Jan 2021, 09:52 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

No 2021.gada 1.janvāra spēkā stājusies virkne normatīvo aktu, kas regulē dažādu nodokļu aprēķināšanu, taču bez izmaiņām nav palikusi arī pabalstu piešķiršanas kārtība. Vairāku pabalstu gadījumā tā ar šī gada sākumu mainīta.

Slimības pabalsts

 No 2021.gada 1.janvāra slimības pabalstu par slima bērna kopšanu, kurš ieguvis traumu saistībā ar kaulu lūzumu un  nav sasniedzis 14 gadu vecumu, varēs saņemt ilgāk – līdz darba nespējas 30. dienai.

Ģimenes valsts pabalsts

 No 2021.gada 1.janvāra mainās nosacījumi ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai par bērnu ar invaliditāti.

Ja bērnam noteikta invaliditāte, tad par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu ir tiesības saņemt:

 • no invaliditātes noteikšanas dienas, ja tā noteikta pirms bērns sasniedzis viena gada vecumu,
 • pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad bērns sasniedz 20 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, vai bērns mācās.

Pabalstu pēc šiem nosacījumiem VSAA piešķirs par periodu no 2021.gada 1.janvāra, bet no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam pienākošos summu izmaksās līdz 2021.gada 1.aprīlim.

Bērna piedzimšanas pabalsts

No 2021.gada bērna piedzimšanas pabalstu piešķir, nenogaidot līdz bērna astotajai dzīves dienai, kā tas bija līdz šim.

Atgādinām, ka pabalsts jāpieprasa sešu  mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

No 2021.gada 1.janvāra paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs:

 • vecuma gadījumā – 109,00 eiro,
 • apgādnieka zaudējuma gadījumā par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 136,00 eiro, par bērnu no septiņu gadu vecuma – 163,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti būs atkarīgs no nodarbinātības fakta. Nestrādājošiem pabalsta saņēmējiem tas būs lielāka apmēra, jo tiek piešķirta piemaksa.

No 2021.gada 1.maija valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus sāks izmaksāt par iepriekšējo mēnesi, nevis par esošo kā līdz šim.

Par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim nodrošinājuma pabalstus VSAA izmaksās iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2020.gada 31.decembrim. Pēc pabalsta pārrēķina paaugstinātā pabalsta starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar 2021.gada maija pabalstu.

Izmaksājot pabalstu par iepriekšējo mēnesi, piemaksa pie pamatapmēra tiek piešķirta par dienām, kurās pabalsta saņēmējs nav nodarbināts.

Apdrošināšanas atlīdzības

No 2021.gada 1.janvāra tiek paaugstināts atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram bērnam, un tas ir par bērnu:

 • no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 136 eiro
 • no septiņu gadu vecuma – 163 eiro

Par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim atlīdzību VSAA izmaksās iepriekšējā apmērā, kāds bija līdz 2020.gada 31.decembrim, bet atlīdzības starpību par janvāri, februāri, martu un aprīli izmaksās vienlaikus ar atlīdzību par 2021.gada maiju.

Bezdarbnieka pabalsts

No 2021.gada 1.janvāra paaugstināts bezdarbnieka pabalsta apmērs tiem bezdarbniekiem, kuriem tas noteikts 60% apmērā no divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra:

 • personām, par kurām sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam veiktas no valsts  pamatbudžeta (bērna kopšanas pabalsta saņēmēji līdz bērna 1,5 gada vecumam);
 • personām, kuras kopušas bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;
 • personām, kuras pēc noteiktās invaliditātes atguvušas darbspējas.

Šīs izmaiņas saistītas ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra paaugstināšanu no 64,03 eiro uz 109 eiro.

 Ja bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 2020.gada 31.decembrim, bet bezdarba periods, par kuru izmaksājams bezdarbnieka pabalsts, nepārtraukti turpinās arī pēc 2021.gada 1.janvāra, izmaksājamie bezdarbnieka pabalsti no 1.janvāra tiks pārrēķināti, starpību izmaksājot līdz 2021.gada 31.maijam.

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas un izmaksas nosacījumi:

 • Pagarināta iespēja strādāt īslaicīgu darbu līdz 120 dienām. Līdz 2021. gada 31.decembrim bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur, ja bezdarbnieks iegūst darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu uz laiku līdz 120 dienām
 • Pagarināts termiņš, kurā bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad iesniegts iesniegums pabalsta piešķiršanai. Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu būs ieguvuši periodā no 2020.gada 12.marta līdz 2021.gada 30.jūnijam un kuri darba tiesiskās attiecības būs pārtraukuši uz paša uzteikuma pamata, bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad bezdarbnieks iesniedzis iesniegumu pabalsta piešķiršanai.