Atvaļinājumu laiks tuvojas, kas par to jāzina.

Atvaļinājumu laiks tuvojas, kas par to jāzina.

14. May 2013, 19:35 liigad liigad

 

Ir sācies siltais laiks, kad domas tā vien skrien visur citur izņemot darbu. Un arī man tā ir. Bet nu jau zinu, ka maija beigās varēšu doties atvaļinājumā un izbaudīt laiku kopā ar savu mazo blēņdari. Tad nu stāsts pat to, kas jāzina par atvaļinājumiem.

Darba likums nosaka, ka tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu ir ikvienam darbiniekam, neatkarīgi no tā, vai darba līgums ir noslēgts uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, kā arī neatkarīgi no tā, vai darbinieks strādā normālu vai nepilnu darba laiku (pusslodzi).

Ikgadējais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par 4 kalendāra nedēļām (28 kalendāra dienām), neieskaitot svētku dienas. Darbiniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, ir tiesības uz 1 mēnesi ilgu atvaļinājumu. 

Ja kāda no atvaļinājuma dienām ir svētku diena, atvaļinājumu pagarina par svētku dienu skaitu. Ja darbinieks ar darba devēju vienojas, atvaļinājumu ir iespējams arī  pārcelt par svētku dienu skaitu. Savukārt, ja darbinieks ir saslimis, atvaļinājumu pārceļ vai pagarina par slimības dienu skaitu. Par atvaļinājuma pārcelšanu vai pagarināšanu darba devējs un darbinieks savstarpēji vienojas.

Atvaļinājumu var sadalīt daļās tikai esošā gada ietvaros. Turklāt viena no atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par 2 nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Pārējo atvaļinājumu var sadalīt arī sīkākās daļās, darbiniekam un darba devējam savstarpēji vienojoties. 

Visu ikgadējo atvaļinājumu uz nākamo gadu pārcelt ir aizliegts!

Darbinieks var saņemt ikgadējo atvaļinājumu par pirmo darba gadu, ja viņš pie darba devēja ir nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā 6 mēnešus. Turklāt darba devējam ir pienākums šādu atvaļinājumu piešķirt pilnā apmērā. 

Tas nozīmē arī ja esat nosrādājusi pie darba dēvēja tikai 7 mēnešus droši drīkstat izmantot visu atvaļinājumu (4 nedēļas) pilnā apmērā.

Atvaļinājumu kompensēt naudā nav atļauts, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis.

Papildatvaļinājumu var saņemt darbinieki:

  • kuriem ir 3 vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam  Papildatvaļinājuma ilgums ir 3 darba dienas;
  • kuru darbs saistīts ar īpašu risku. Papildatvaļinājuma ilgums nedrīkst būt īsāks par 3 darba dienām. 

Koplīgumā vai darba līgumā var noteikt arī citus gadījumus (nakts darbs, maiņu darbs, ilggadējs darbs u.c.) papildatvaļinājuma piešķiršanai.

Likumā noteiktas grupas, kuru vēlmes attiecībā uz atvaļinājuma laika izvēli ir jāņem vērā. Īpaši noteikumi ir paredzēti grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā. Darba likums paredz viņām tiesības pieprasīt ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc tā, neatkarīgi no nostrādātā laika pie attiecīgā darba devēja.Tiesības pieprasīt atvaļinājuma piešķiršanu vasarā vai pēc darbinieka vēlēšanās jebkurā citā laikā ir darbiniekam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem vai darbiniekam, kuram ir bērns līdz trīs gadu vecumam vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam.

Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ieskaita laiku, kad darbinieks bijis faktiski nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un laiku, kad darbinieks nav veicis darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, ieskaitot:

1) pārejošas darbnespējas laiku;

2) grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku;

3) īslaicīgas prombūtnes laiku;

4) darba piespiedu kavējuma laiku, ja darbinieks prettiesiski atlaists no darba un atjaunots iepriekšējā darbā;

5) paternitātes atvaļinājums;

6) par atvaļinājumu, kas piešķirts adoptētājiem.

Jāatceras, ka laikā, kas dod tiesības uz atvaļinājumu neieskaita bērna kopšanas atvaļinājumu.

Izmantotie avoti: Darba likums, http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=230787.

 

Kā vienmēr, ja ir kādi jautājumi centīšos uz visiem rast atbildi.

aab aab 14. May 2013, 19:50

paldies par tik izsmeļošu skaidrojumu 😀
par laimi strādāju vietā, kur atvaļinājums ir vasarā - par to esmu ļoti priecīga 😀