Pabalsti pirms un pēc dzemdībām: špikerītis

Pabalsti pirms un pēc dzemdībām: špikerītis

11. May 2012, 13:30 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Lai gatavotos mazā cilvēciņa dzimšanai tā kārtīgi, topošajiem vecākiem tiek doti 9 mēneši. Bet tie paredzēti ne tikai tam, lai ievāktu daudz informācijas par dzemdību procesu, bērniņa aprūpi pirmajās dzīves nedēlās, bet arī, lai uzzinātu visu par pabalstiem, kas jaunajiem vecākiem pienākas. 

Lai topošajiem vecākiem pienākošos pabalstu iegūšanas process noritētu ātri un viegli, esam sagatavojuši špikerīti!

Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalsts - pirms un pēc dzemdībām To var saņemt topošā māte, kas: 

 • strādā algotu darbu;
 • ir pašnodarbinātā vai
 • ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai.

Par kādu laika posmu tiek izmaksāts pabalsts?

Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām.

Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kura līdz 12. grūtniecības nedēļai ir stājusies medicīniskajā uzskaitē.

Otro daļu – par 56 vai 70 kalendārajām dienām - maksā pēc bērna piedzimšanas. Pabalstu par 70 dienām var saņemt, ja:

 • grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā mātei ir bijušas veselības problēmas;
 • piedzimuši divi vai vairāki mazuļi.

Lielākais laika periods, par kuru var saņemt maternitātes pabalstu, ir 140 dienas.

Kāds būs pabalsta apmērs?

Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas un izmaksā šādā apmērā:

1)      ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 11,51 latam (ieskaitot) - piešķirtajā apmērā;

2)       ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu - par vienu kalendāra dienu izmaksā 11,51 latu un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu.

Kā un kur pieprasīt maternitātes pabalstu?

Mātei vai viņas pilnvarotajai personai jādodas uz jebkuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļu, un jāiesniedz:

 • darba nespējas lapa B, kurā ir jābūt visu darba devēju apstiprinājumam par neierašanos darbā darbnespējas periodā, kas saistīts ar grūtniecību un dzemdībām. Pašnodarbinātā pati apstiprina, ka negūst ienākumus šajā darba nespējas periodā;
 • iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lv esošo veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme) ;

6. pieprasītā pabalsta veids (maternitātes pabalsts).

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Pabalsts jāpieprasa gada laikā, skaitot no pirmās pirmsdzemdību atvaļinājuma dienas.

Paternitātes pabalsts

Ja strādājat algotu darbu un esat sociāli apdrošināts, tad kā jaundzimušā bērna tētis varat saņemt atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, kas ilgst desmit kalendārās dienas. Šis atvaļinājums ir jāizmanto līdz bērna divu mēnešu vecumam. Par šīm atvaļinājuma dienām Jums piešķir paternitātes pabalstu.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentus pabalsta piešķiršanai varat iesniegt jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā.

Pabalsts jāpieprasa 12 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas Jums piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu.

Dokumenti, kas ir jāiesniedz:

 • iesniegums pabalsta piešķiršanai ,
 • darba devēja apstiprinājums (izziņa) par Jūsu atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lv esošo veidlapu , vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme) ;

6. pieprasītā pabalsta veids (paternitātes pabalsts).

Pabalsta apmērs

Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas un izmaksā šādā apmērā:

1) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 11,51 latam (ieskaitot) - piešķirtajā apmērā;

2) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu - par vienu kalendāra dienu izmaksā 11,51 latu un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu.

Bērna piedzimšanas pabalsts

Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. 

Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju. 

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 8.pantu un MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1546 „Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Tas ir vienreizējs pabalsts.To piešķir:

 • vienam no vecākiem par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram piešķirts personas kods;
 • aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Cik liels ir pabalsts? Bērna piedzimšanas pabalsts ir 296 lati par katru bērnu.

Pieprasot bērna piedzimšanas pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lvesošo veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta pieprasītāja:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
 • kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);
 • pieprasītā pabalsta veids (bērna piedzimšanas pabalsts);

2. bērna:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods.

Ja bērns ir dzimis ārvalstīs, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegta dokumenta par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju kopija un jāuzrāda tā oriģināls (pieprasot pabalstu pa pastu, pieprasījumam jāpievieno notariāli apstiprināta šī dokumenta kopija). Ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā legalizācija nav nepieciešama.

Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis, tad informāciju par aizbildnības nodibināšanu VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu.

Bērna kopšanas pabalsts

Tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu ir:

Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju. 

Pabalstu piešķir:

personai, kura kopj bērnu, ja šī persona nav bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"):

 • vienam no bērna vecākiem,
 • aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Pabalstu piešķir līdz bērna divu gadu vecumam.

Kā un kur pieprasīt pabalstu?

Pieprasot bērna kopšanas pabalstu jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lv esošās veidlapas (Iesniegums vecāku pabalsta/bērnu kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērnu kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai vai Iesniegums vecāku pabalsta/bērnu kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērnu kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta un piemaksas pieprasītāja:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
 • kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);
 • pieprasītā pabalsta veids (bērna kopšanas pabalsts, piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta vai vecāku pabalsts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem );
 • ziņas par darbu ;

2. bērna:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;

3. ja pabalsta pieprasītājam vai kādam no bērna vecākiem dzīvesvieta ir bijusi vai ir citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai attiecīgā persona ir bijusi vai ir nodarbināta citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, papildus par šo personu norāda šādas ziņas:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • faktiskās dzīvesvietas adrese citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;
 • nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese;
 • nodarbinātības sākuma un beigu datums;
 • citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie slimības, maternitātes un bezdarbnieka pabalsti un pensija, norādot saņemšanas laikposmu;
 • citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie pabalsti par bērnu, norādot saņemšanas laikposmu;
 • citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī piešķirtais identifikācijas vai sociālās apdrošināšanas numurs.

Ja bērns ir dzimis ārvalstīs, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegta dokumenta par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju kopija un jāuzrāda tā oriģināls (pieprasot pabalstu pa pastu, pieprasījumam jāpievieno notariāli apstiprināta šī dokumenta kopija). Ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā legalizācija nav nepieciešama.

Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Iesniegums bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 12 mēnešus no tiesību rašanās brīža.Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Cik liels ir bērna kopšanas pabalsts?

 • par bērnu vecumā līdz 1 gadam - 50 lati mēnesī;
 • par bērnu vecumā no 1 līdz 2 gadiem - 30 lati mēnesī gan nodarbinātām, gan nenodarbinātām personām .

Pabalsts netiek piešķirts par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai vecāku pabalsts par to pašu laikposmu.

Ja bērna kopšanas pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, papildu pabalstam piešķir piemaksu. Piemaksas apmērs ir šāds:

 • personai, kura kopj bērnus vecumā līdz 1 gadam – 50 latu mēnesī par katru nākamo bērnu (papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram);
 • personai, kura kopj bērnus vecumā no 1 līdz 2 gadiem – 30 latu mēnesī par katru nākamo bērnu (papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram) .

Vecāku pabalsts

Tiesības saņemt pabalstu ir:

Sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz vienam gadam, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'') :

 • vienam no bērna vecākiem, ja atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais;
 • vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns,
 • audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību,
 • aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja minētās personas atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Nosūtot iesniegumu pa pastu vai elektroniski, var izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lv esošās veidlapas (Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai vai Iesniegums vecāku pabalsta/ bērnu kopšanas pabalsta/ un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušajiem bērniem piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ) vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta pieprasītāja:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
 • kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

2. bērna, par kuru tiek pieprasīts pabalsts:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;

3. pieprasītā pabalsta veids (vecāku pabalsts, vecāku pabalsts un bērna kopšanas pabalsts, ja pēc bērna viena gada vecuma sasniegšanas vēlaties saņemt bērna kopšanas pabalstu).

4. ja kādam no bērna vecākiem vai citai personai, kas pieprasa pabalstu, dzīvesvieta ir bijusi vai ir citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai attiecīgā persona ir bijusi vai ir nodarbināta citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, papildus par šo personu norāda šādas ziņas:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • faktiskās dzīvesvietas adrese citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;
 • nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese;
 • nodarbinātības sākuma un beigu datums;
 • Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie slimības, maternitātes un bezdarbnieka pabalsti un pensija, norādot saņemšanas laikposmu;
 • Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie pabalsti par bērnu, norādot saņemšanas laikposmu;
 • Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī piešķirtais identifikācijas vai sociālās apdrošināšanas numurs.

Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

Kā aprēķina pabalstu ?

Vidējās iemaksu algas aprēķinā personai tiek iekļauta tikai tā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras persona tiek apdrošināta vecāku pabalstam, t. i., pabalsta pieprasītājam VID reģistrētā iemaksu alga no darba devēja vai VID reģistrētie ienākumi kā pašnodarbinātajam.

1) Tiek aprēķināta kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts pabalsts.

! Atceries – tiesības uz vecāku pabalstu rodas no dienas, ar kuru ir piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums.

2) Noteikts pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā - 70% no pabalsta saņēmēja kalendāra dienas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, taču tas nevar būt mazāk kā 70% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra (šobrīd - ne mazāk kā 2,07 lati dienā).

Izmaksājamā pabalsta apmērs :

Vecāku pabalstu līdz 2014.gada 31.decembrim izmaksā ierobežotā apmērā:

ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu, tad par vienu kalendāra dienu izmaksās 11,51 latu + 50% no piešķirtās pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu.

Svarīgi zināt !

Vecāku pabalsta izmaksa tiek pārtraukta uz laiku, kamēr saņemiet bezdarbnieka pabalstu.

Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laika periodu.

Ģimenes valsts pabalsts

Tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Ģimenes valsts pabalstu piešķir:

 • vienam no bērna vecākiem;
 • aizbildnim vai adoptētājam;
 • faktiskajam bērna audzinātājam, kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu;
 • pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms tam viņš bijis aizbildniecībā.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa dzimšanas dienas līdz 15 gadu vecumam.

Svarīgi zināt! Par bērnu, kas dzimis pēc 2010. gada 2. maija, ģimenes valsts pabalstu piešķirs tikai no bērna viena gada vecuma sasniegšanas.

Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, tad pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu vecumam (ja jaunietis/te nav stājies laulībā).

Par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tiek piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas. 

Cik liels ir pabalsts?

No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts 8 latu apmērā par katru bērnu.

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmērs ir 75 lati.

Kā un kur pieprasīt pabalstu?

Pieprasot ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, jāiesniedziesniegums pabalsta piešķiršanai.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lv esošās veidlapas (Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai vai Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta un piemaksas pieprasītāja:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
 • kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);
 • pieprasītā pabalsta veids (ģimenes valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu);

2. bērna:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;

3. ja pabalsta un piemaksas pieprasītājam vai kādam no bērna vecākiem dzīvesvieta ir bijusi vai ir citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai attiecīgā persona ir bijusi vai ir nodarbināta citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, papildus par šo personu norāda šādas ziņas:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • faktiskās dzīvesvietas adrese citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;
 • nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese;
 • nodarbinātības sākuma un beigu datums;
 • citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie slimības, maternitātes un bezdarbnieka pabalsti un pensija, norādot saņemšanas laikposmu;
 • citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie pabalsti par bērnu, norādot saņemšanas laikposmu;
 • citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī piešķirtais identifikācijas vai sociālās apdrošināšanas numurs.

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Sīkāk par katru pabalstu lasi VSAA mālas lapā!

Ceram, ka šī informācija Jums noderēs un Jums nenāksies tērēt daudz laika, lai noformētu visus nepieciešamos dokumentus!

Olga Kardovska, speciāli Māmiņu Klubam