Vai drīkst uzteikt darbu uzreiz pēc bērna kopšanas atvaļinājuma?

Vai drīkst uzteikt darbu uzreiz pēc bērna kopšanas atvaļinājuma?

05. Apr 16:17 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Darba devējs pirmajā darba dienā pēc darbinieka bērna kopšanas atvaļinājuma aicina parakstīt vienošanos par darba attiecību pārtraukšanu.

Kā rīkoties šādā situācijā un kā var palīdzēt tiesībsargs? Īsā atbilde ir tāda, ka darbinieka tiesības kopumā ir labi aizsargātas, tomēr aicinām uzzināt par niansēm, kas jāņem vērā.

Ko paredz likums?

Likumdevējs Darba likumā ir iestrādājis vairākas normas, kas paredz darbinieku – mazu bērnu vecāku – papildu aizsardzību, salīdzinot ar citiem darbiniekiem, kā arī sniedz viņiem vairākas priekšrocības. Piemēram, ikvienam darbiniekam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu saistībā ar bērna dzimšanu. Laiks, kuru darbinieks pavada bērna kopšanas atvaļinājumā, tiek ieskaitīts darbinieka kopējā darba stāžā, un darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, tiek saglabāts iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

Darba devējam ir aizliegts uzteikt darba līgumu ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam.

Tāpat darba devējam ir jānosaka nepilns darba laiks, ja to pieprasa:

  • sieviete pēcdzemdību periodā līdz bērna viena gada vecumam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, visā barošanas laikā,
  • darbinieks, kuram ir bērns līdz 14 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Sieviete grūtniecības laikā un bērna līdz trīs gadiem vecāki var atteikties strādāt naktsdarbu (laikā no plkst. 22.00 līdz 6.00). Šīs garantijas devējam ir saistošas visā nodarbinātības laikā. To ievērošanu uzrauga Valsts darba inspekcija.

Garantijas var zaudēt; būtiski zināt savas tiesības

Tai pašā laikā tiesībsargs vērš uzmanību, ka darbinieks visas minētās garantijas var zaudēt gadījumā, kad puses – darbinieks un darba devējs – pašas savstarpēji vienojas par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Svarīgi atcerēties, ka darba devēja priekšlikums izbeigt darba tiesiskās attiecības uz vienošanās pamata darbinieku juridiski nesaista un darbiniekam ir tiesības šādu darba devēja priekšlikumu noraidīt bez jebkādām negatīvām sekām. Tomēr, ja darbinieks brīvprātīgi piekrīt šādam priekšlikumam un noslēdz ar darba devēju vienošanos, tā kļūst saistoša un darbiniekam ir jāuzņemas visas izrietošās juridiskās sekas. Tāpēc galvenais tiesībsarga ieteikums visiem darbiniekiem, tai skaitā mazu bērnu vecākiem ir – iepazīties ar darba nozares tiesisko regulējumu un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar nozarē praktizējošiem juristiem, Valsts darba inspekciju vai Tiesībsarga biroju. Noderīgs ir informatīvais uzziņas materiāls Īsais tiesību kurss jaunajiem vecākiem, kas sniedz galveno informāciju par dažādiem ar nodarbinātības jomu saistītiem jautājumiem, kas varētu būt noderīgi  mazu bērnu vecākiem.

Izpēte liecina – kopumā darba devēji ievēro likumu

Tiesībsargs savulaik ir veicis vairākus pētījumus un aptaujas par kopējo diskriminācijas izplatību nodarbinātības vidē Latvijā (2020), kā arī specifiski aptauju par diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu darba tiesiskajās attiecībās pret mazu bērnu vecākiem (2017). Šogad plānots šāda veidi izpēti atkārtot, lai redzētu, kāda ir situācija šobrīd.

Pēdējā aptaujā piedalījās 1074 sievietes, mazu bērnu māmiņas. 91,1% no respondentēm atbildēja, ka pēc bērna piedzimšanas bija izmantojušas bērna kopšanas atvaļinājumu. Četrām respondentēm darba devējs neļāva izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu – tiesībsargs atzīmē, ka šāda darba devēja rīcība neatbilst Darba likumam un nav pieļaujama. 665 respondentes norādīja, ka, atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma, iepriekšējā darba vieta viņām tika saglabāta. 58 respondentes, kuras bija atgriezušās no bērnu kopšanas atvaļinājuma, atbildēja, ka brīvprātīgi parakstīja vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Diemžēl, 43 respondentes atbildēja, ka vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu parakstīja piespiedu kārtā – arī šāda darba devēja rīcība neatbilst normatīvajam regulējumam un ir prettiesiska. No aptaujas rezultātiem var secināt, ka gadījumu skaits, kad darba devēji pret darbinieci – maza bērna māmiņu ir rīkojušies prettiesiski, ir salīdzinoši neliels. Tāpat neliels ir to gadījumu skaits, kad respondentes pēc bērna kopšanas atvaļinājuma pašas izbeidz darba attiecības uz vienošanās pamata.